Fotocredit: Skjermdump nrk.no

De Grønne greier ut om flyktningssaken i Lyngen

Miljøpartiet De Grønne tok tidlig initiativ til å diskutere flykninger i Lyngen og hvordan kommunen kan hjelpe til i den rådende katastrofen. Nå har de andre partiene hevet seg på, men hva er fokus og hvilke beslutninger skal tas? Vi utreder saken!

11. september 2015

Siste nytt er at Lyngen kommune planlegger å etablere asylmottak i kommunen. Den opprinnelige anmodningen fra IMDI gikk ut på å bosette flyktninger, som i denne sammenhengen er mennesker med lovlig oppholdstillatelse eller de som blitt anerkjent som flyktninger av FN, også kalt kvoteflyktninger. Disse personene må ikke innom et asylmottak men kan sendes direkte til kommunene.

- Det ene utelukker ikke det andre og akkurat nå flyttes fokus fra bosetting av flyktninger til et eventuelt asylmottak i det gamle sykehjemmet.

Dette er saken:

 • I juni 2015 sendte IMDI (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) anmodninger til samtlige kommuner i Norge om å bosette flyktninger.
 • Lyngen kommune fikk da en anmodning om å bosette 15 personer i løpet av 2015. Kommunestyret stemte 18. juni ja til dette med forbehold om at staten tok hele regninga.
 • I praksis innebar dette et "nei" til å ta imot flyktninger, noe som kommunestyret med stor sannsynlighet var klar over.
 • I august 2015 fikk Lyngen kommune nye anmodninger om å ta imot flyktninger for 2016.
 • 9. september ble kommunestyret enige om å utrede muligheten for å opprette et asylmottak i det gamle sykehjemmet på Lyngseidet. Rådmannen fikk oppgaven.

Vi i De Grønne synes såklart kommunens initiativ til asylmottak er veldig bra, men dette vil nok være tidkrevende. Derfor må denne prosessen løpe parallelt med tiltak for å ta imot flyktninger nå.

Manglende vilje
Kommunens «bekvemmelighetsvedtak» fra juni fikk mange av innbyggerne til å engasjere seg, og Miljøpartiet De Grønne øvet press på de øvrige partiene. De argumentene som da ble gitt; dårlig økonomi og mangel på boliger, var ikke gode nok. Private initiativ til bosteder har ikke blitt fulgt opp og den norske stat gir,  blant flere andre tilskudd, integreringstilskudd på 182 000 NOK/person første året.

Også i januar 2014 behandlet man flyktningespørsmål politisk. Mottak av flyktninger ble møtt med avslag, men med et tilleggsvedtak; at «Lyngen kommune ønsker starte en prosess for å ruste oss til å kunne ta imot flyktninger innen et tidsperspektiv på to år». Dette er 1 ½ år siden, og denne prosessen har fortsatt ikke startet. Konklusjon er mangel på politisk vilje til å hjelpe!

Krever handling
Miljøpartiet De Grønne mener at det er på høy tid at Lyngen kommune tar ansvar for permanent bosetting av flyktninger. De grønne mener at vi i Lyngen har ressurser og dugnadsvilje nok til både et asylmottak og bosetting.

-Det ene utelukker ikke det andre og akkurat nå flyttes fokus fra bosetting av flyktninger til et eventuelt asylmottak i det gamle sykehjemmet. Risikoen er at ikke noe av det gjennomføres og det er direkte flaut hvis vi blir en av få kommuner i Norge som ikke tar ansvar, sier Henrika Lønngren fra Miljøpartiet De Grønne i Lyngen.

- Risikoen er at ikke noe av det gjennomføres og det er direkte flaut hvis vi blir en av få kommuner i Norge som ikke tar ansvar!

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • At Norge skal ta imot 2000 overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) årlig i tillegg til syriske flyktninger. Beskyttelsesbehov må være det mest sentrale kravet. UDI organiserer reisen for dem og har avklart på forhånd hvilken kommune de skal bo i.
 • At Norge bidrar mer for syriske flyktninger og flyktningene i Middelhavet. Vi jobber for å ta i mot 10 000 syriske flyktninger i 2015 og 2016 og for å styrke bistanden til Syrias nærområder og strakstiltak rundt Middelhavet
 • Bevilge 500 millioner kroner til bosetting av asylsøkere med godkjent oppholdstillatelse, slik at kommunene har råd til å bosette flere flyktninger.
 • Legge større vekt på hensynet til barnets beste. Vi vil gi oppholdstillatelse til ureturnerbare asylsøkere som har vært i Norge i fem år (tre år for barn).
 • Styrke rettssikkerheten for asylsøkere, blant annet med informasjon på morsmålet og innføring av et reelt og gratis rettshjelptilbud.
 • Skape verdige forhold på alle asylmottak gjennom aktiviteter og mulighet til deltakelse i samfunnet. Alle barn må få gå på skole.
 • Overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere fra UDI til Barnevernet.