Fotocredit: Patrik Jonsson

Ønsker mer tilbake til kommunene fra oppdrettsindustrien

I dag lanserte programkomiteen sitt endelige forslag til arbeidsprogram for perioden 2017-20121. Mikal Nerberg frontet forslaget om å gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs.

16. januar 2017

- Man kan se for seg en mulighet for at kommunene innfører en differensiert avgift basert på miljøavtrykk. Avgiften kan foreksempel gjelde kun åpne anlegg om kommunene ønsker det

Forslaget til nytt arbeidsprogram ble lansert 16. januar

-En ansvarlig oppdrettspolitikk er selvsagt en forutsetning for at dette skal fungere, understreker Nerberg. Han er ikke redd for at enkelte kommuner skal fristes av de nye inntektsmulighetene og kaste vrak på miljøhensyn. -Med dette forslaget er det tvert imot mulig for kommunene med en vekstuavhengig inntekt. Man kan se for seg en mulighet for at kommunene innfører en diferensiert avgift basert på miljøavtrykk. Avgiften kan foreksempel gjelde kun åpne anlegg om kommunene ønsker det.

Dagen system med Havbruksfondet er avhengig av vekst for at kommunene skal få noe igjen. Derfor sitter mange kommuner i dag kun med skatteintektene fra en håndfull ansatte ved oppdrettsanlegg. Eierselskapet er stort sett ikke lokalt, og overskuddet fra industrien faller eierne til gode på tross av at det legges beslag på store arealer i distrikene. For at kommunene i dag skal ha inntekter av betydning må de enten ha en mange ansatte i oppdrettsindustrien eller en lokal industri som er leverandører til opprettsanlegg.

Arealavgift er ikke noe nytt, men har blant annet vært etterlyst av Nettverk for kyst- og fjordkommuner hvor også Lyngen er med. NRK omtalte saken om arealavgift på nett og i radio.

Les hele programforslaget her!

Her er punktene om oppdrettsindustien fra programforslaget:

 • Utvikle økologisk havbruk som en spydspiss for miljø- og dyrevennlig havbruk
 • Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksis-terende anlegg innen 2025
 • Utvide og trappe opp spleiselaget mellom staten og oppdrettsindustrien om FoU, teknolo-giutvikling og investeringer i lukkede anlegg og miljøløsninger
 • Bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge for å øke selvforsyningsgraden og hindre bruk av matfisk og importert protein
 • Opprette eget oppdrettstilsyn i Mattilsynet for å styrke kontrollen med rapportering, dyrevelferd og bærekraftig drift
 • Tydeliggjøre at forurensningsloven gjelder for oppdrettsindustrien
 • Skjerpe kravene til dyrevelferd i oppdrettsindustrien
 • Gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs
 • Innføre hjemfallsordninger for oppdrettslokaliteter
 • Innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling i sår-bare områder og avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen
 • Få på plass merking av oppdrettslaks for å kunne spore rømt laks tilbake til oppdrettsanlegget