Fotocredit: Faksimile Framtid i Nord

Innspill til interkommunal kystsoneplan

Innspill til Interkommunal kystsoneplan for Gaivouna/Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune

3. august 2015

Oppdrettsindustri

Generelt sett medfører oppdrettsindustrien store, dokumenterte miljøproblemer. Slik situasjonen er i dag vil ikke De Grønne gå inn for å åpne flere områder for oppdrett eller å utvide eksisterende anlegg.

Plandokumentet må forholde seg til de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal “bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger”. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet.
Omfanget av potensielle konsekvenser av akvakulturdelen i denne Kystsoneplanen må sies å være stort, da det er snakk om et helt fjordsystem. Følgelig må kunnskapsgrunnlaget stå i forhold til dette.

I forholdt til innvirkningen på kysttorsken er det ingen av de tre undersøkelsene som plandokumentet bygger på som sier noe konkret om innvirkning på gytevandring eller gyteadferd. Dermed blir det umulig å si at man har et godt nok faktagrunnlag for å kunne åpne flere områder i fjorden for oppdrett samtidig som man ivaretar naturmangfoldet.

- Dermed blir det umulig å si at man har et godt nok faktagrunnlag for å kunne åpne flere områder i fjorden for oppdrett samtidig som man ivaretar naturmangfoldet

I merknadsbehandlingen fra første høringsrunde heter det at; “Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid noen år gammel og administrasjonen vil supplere dette med eventuell nyere undersøkelser før planforslaget sluttbehandles.”
Vi kan ikke se at dette har blitt gjort i forhold til 2. høringsutkast.
Virkninger skal ses ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås.

I plandokumentet legger man opp til å åpne fire nye lokaliteter for oppdrettsindustri. I forhold til de to eksisterende anleggene vi har pr. i dag er dette altså en økning på 200%.

Det vektlegges i plandokumentet at man av “føre-var” hensyn ikke vil åpne for nye lokaliteter i indre deler av fjordsystemet da dette er kategorisert som et gyteområde av regional interesse. Samtidig åpner man for en stor økning i midtre deler av fjorden. I praksis kan dette medføre at man blokkerer innsig av fisk her, jmf usikkerhet i forhold til påvirkning av gytevandring og gytemønster. Denne inkonsekvensen henger dårlig sammen med en “forsiktig utvikling”.

I konsekvensutredningen som er gjort i forbindelse med planarbeidet får en av de nye lokalitetene(Koppangen) vurderingen “Stor negativ konsekvens” for natur og miljø. To av lokalitetene får vurderingen “middels negativ konsekvens”.

Totalt sett er det vanskelig å se at “føre-var-prinsippet” er anvendt.

Lokalkunnskap

Etter innspill fra første høringsrunde medga administrasjonen at de ville “systematisere den erfaringsbaserte kunnskapen som brukerne av fjorden har” til sluttbehandlingen av planen.
Så vidt oss bekjent er det ikke gjort noe systematisk arbeid for å få inn erfaringsbasert kunnskap i planutkastet.

Kartlegging

Høringsutkastet har tydeliggjort at det mangler kunnskap om økosystemet i fjorden og forskjellige tiltaks påvirkning på dette. Videre er dokumentasjonen av torskens gytemønster og innsikt i øvrige arters bestandstørrelse og tilstand mangelfull.
Vi ønsker at arbeidet som er gjort videreføres i et felleskommunalt kartleggingsprosjekt. Dette vil gi bedre beslutningsgrunnlag ved revideringer som det er lagt opp til (hvert fjerde år). Et slikt samarbeid vil passe sammen med utforming av den maritime delen av plan for naturmangfold i kommunene.

Frednings- /forsknings- /registreringsområde

Vi registrerer at det i planarbeidet ikke er drøftet muligheten for opprettelsen av et område for å kunne se på utviklingen i et upåvirket økosystem over tid. Et slikt område i deler av fjordsystemet vil gi muligheten for ny innsikt og kunnskap om påvirkning fra menneskelig aktivitet. Dette vil være av lokal, regional og nasjonal interesse.

Turistfiske

Vi ber om at det i forbindelse med øvrig kartleggingsarbeid også ses på turistfiskets innvirkning på økosystemet i fjorden.

 

Manndalen 03.08.2015

MDG Kåfjord v/Lars Nilsen Marakat og Tor Mikalsen
MDG Storfjord v/Morten Karlsen
MDG Lyngen v/Mikal Nerberg