Fotocredit: Faksimile Framtid i Nord

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Vi mener det er helt naturlig at planen inneholder strategier i forhold til miljø og klima, med strategier i forhold til for eksempel miljøvennlig energiproduksjon. Lyngen burde bli en klimanøytral kommune, med høyt fokus på miljøtiltak som bevarer Lyngen for framtidige generasjoner.

30. august 2015

Situasjonsbekrivelsen i første halvdel av planen er grundig,og bringer fram flere interessante momenter. Det er lagt ned mye arbeid i å beskrive dagens situasjon, men bare tildels framtidens utfordringer.

7.0 Mål og strategier

Slik plandokumentet er formulert i dag er det uklart hvilke dokumenter som er førende, strategien i samfunnsdelen eller økonomiplanen. Slik vi ser det burde planen inneholde mer forpliktende utsagn og en tydeligere styring av hvordan økonomiske planverk skal utformes for å nå kunne iverksette strategiene i dokumentet og dermed nå målsetningene. Formuleringer som “Tiltakene prioriteres i økonomiplan og budsjettsammenheng…” er alt for vag, og forplikter ikke.

7.1 Befolkningsutvikling

7.1.b. Fortsatt satsing på foreninger for alle typer aktiviteter og aldre vil gi lykkeligere befolkning og skaper et “vi” som gjør at innbyggere blir, og tilflytningen tar til.

7.1.c. Misnøye med kommunale tjenester, tvister etc. bør løses hurtig og i god dialog. Kommunens tjenester kan “brukerundersøkes” og gi en indikasjon på forbedringer

7.1.d Nyetableringer bør det satses på, ja. Men vi må huske at 9 av 10 ikke leder til arbeid.

7.1.f Utvikle Lyngen som et nasjonalt og internasjonalt reisemål.

7.1.j. Miljøpartiet De Grønne Lyngen anser at Lyngen har plass og muligheter til å ta imot flere asylsøker. Vi tror dette vil være med å skape samhold og muligens også arbeidplasser og flere innbyggere på sikt – men først og fremst: Det viktige er å bidra til å hjelpe folk i nød.

7.1 k. Motivere til mulige reetableringer av foretak fra Sør-Norge men også Sverige, Finland og Danmark. Naturen i Lyngen samt flere økonomiske fordeler kan med brukes i markedsføringen.

- Ingen skole er god nok hvis ikke den tar for seg de alvorlige utfordringene vi har i forhold til jordas tåleevne og bærekraft

7.2 Barn og unge

Miljøpartiet De Grønne forslår å tilføye punkt 7.2.1.h: Gi og lære barn et sunt kosthold som er mest mulig sesongbasert, lokalprodusert og økologisk.

Sosialt: Nytt punkt 7.2.2.d: Vi skal se alle barn. De som ikke stadig presterer skal ikke
behøve å kjenne seg mislykket. Gi de tid og støtte og muligheter til og selv finne det som gir de mening.

Miljø: Nytt punkt 7.2.2.e: Forslag fra De Grønne: Vi ønsker å gi barn i Lyngen et godt bilde av vår samtid, iht. økologiske og økonomiske utfordringer. Dette ved å gi en grundig innføring i tema som miljø og bærekraft, samt de etiske spørsmål rundt disse.

7.2.4. Lokal identitet er også i stor grad knyttet til opplevelse av natur og nærmiljø.
Forståelse for, og tilknytning til naturen vil være essensielle identitetsbærere. Derfor må
strategien inneholde læring og lek i fri natur, samt forvaltingen av denne for framtiden. Et bredt aktivitetstilbud og kunnskap som trengs for å bruke nærmiljøet vil være nøkkelen for gode oppvekstvilkår og vise at kommunen vil satse på framtidige barnefamilier.

7.2.5 forsøk på leksefri skole

7.3 Folkehelse

Kommuneplanen anerkjenner flere gode grønne poenger:

 • Framtidige utfordringer, både endring av alderssammensetning (antar her de mener “eldrebølgen”), og kompleksiteten (folk lever lengre med flere diagnoser)
 • Nye tjenester må utvikles som støtter forebygging, tidlig innsats og rehabilitering
 • Innbyggere blir ressurs i eget liv
 • Lokalsamfunnet mobiliseres på nye måter
 • Velferdsteknologi
 • Bruk av ideelle og frivillige organisasjoner
 • Rekruttering av helsepersonel
 • Aktivt foreningsliv, fysisk aktivitet og friluftsliv

Vi ber om at Kommunen legger til:

 • En plan for human rusmiddelomsorg
 • Spesialisering i geriatri
 • Et oppegående barnevern, gjerne interkommunalt samarbeid med Storfjord og Kåfjord -sikre skolehelsetjenesten, og garantere en kommunejordmor også i framtiden
 • Kommunen tilbyr faste og hele stillinger
 • Jobber aktivt for likestilling, også lønn
 • Forbereder oss på å ta imot asylsøkere med store og/eller uvante helseutfordringer
 • Inviterer til samarbeid med UiT og UNN for økt forskning, studenter, informasjon og utdanning
 • Innfører grønn innkjøpsordning på institusjoner
 • Tilbyr pasienter og beboere på institusjon mat lagd fra grunn av, helst kortreist og i den grad det er mulig økologisk
 • Styrke og modernisere hjemmetjenesten

Videre må det komme frem at kommunen forplikter seg til å følge planen, ikke bare ønske at det skjer av seg selv. Konkrete tiltak for å nå målene savnes. Hvordan skal rekruttering skje? Hvem skal gjøre det?

7.4 Næring

Med tanke på framtidens utfordringer i forhold til klimaendringer burde kjernen i kommunens næringslivssatsning være grønn. Derfor foreslår vi at et nytt punkt 7.4.1 settes inn: Lyngen kommunes næringsliv skal ha en grønn profil, og dermed framstå som den mest attraktive kommunen i Troms for eksisterende og nye næringsaktører i et mangfold av næringer.

Videre foreslår vi at reiselivssatsninga i kommunen må være utviklende for lokalsamfunnene i tillegg til å være miljømessig gunstig. Derfor blir vårt forslag til 7.4.2 “Lyngen vil være et nasjonalt og internasjonalt attraktivt reisemål for naturbasert reiseliv med økologisk-, kulturell-, sosial-, såvel som økonomisk bærekraft.

7.5 Boliger

For å bidra til levedyktige, grønne lokalsamfunn er det viktig at folk har kortest mulig reisevei mellom bolig og jobb. Dette må komme med i strategien.
Det må understrekes at ingen boliger skal bygges på bekostning av matjord.
Kommunen må tillate alternative byggemetoder som er bærekraftige, og forankret i bruk av ressurser vi finner i vår region, f.eks bruk av cob, halm, trevirke og stein.
Kommunen må vurdere å finne en måte å kunne ta i bruk tomme hus, ved feks å invitere folk til å pusse opp og bosette seg, og/eller utvikle utleie av tomme hus til turister.

7.6 Sentrum

En kommune med levende lokalsamfunn og høy livskvalitet i alle regioner er avhengig av en ledelse og administrasjon med vilje og kraft til å satse på i hele kommunen. Det virker derfor noe underlig at sentrumsutviklinga skal være det eneste området som er særskilt nevnt i et strategidokument med tolv års gyldighet.
Vi foreslår at punktet 7.6 “Sentrum” taes ut av planen og erstattes av “Stedsutvikling”

7.7 Regionalt samarbeid

Styrke samhold i kommunen ved å inkludere bygde og grendalag. Forberede kommunen på kommunesammenslåing.

 

Miljøpartiet De Grønne Lyngen

David Skirnisson
Mikal Nerberg
Patrik Jonsson