Fotocredit: Mikal Nerberg

Leserinnlegg om e-helse

De Grønne vil være med å påvirke morgendagens helsetjeneste ved å ta i bruk elektroniske løsninger, som både er helsebringende, økonomiske og miljøvennlige. Disse nye løsningene må sees som et supplement til dagens tilbud, og ikke en erstatning.

8. september 2015

- Som far, sykepleier, og lokalpolitiker for De Grønne er jeg interessert i folkehelse, og utfordringer vi kommer til å møte i morgendagens Helse-Norge

Som far, sykepleier, og lokalpolitiker for De Grønne er jeg interessert i folkehelse, og utfordringer vi kommer til å møte i morgendagens Helse-Norge. Eldrebølgen skyller over oss: vi får flere eldre, vi lever lengre, og vi lever lengre med sykdom. Dette skjer parallelt med at vi ser en sviktende rekruttering i pleie og omsorg, og at morgendagens eldre kjenner sine rettigheter bedre enn noen sinne, og stiller ditto klare betingelser til hvordan ens individuelle behov skal tilfredsstilles.

Et felt som opptar meg spesielt er e-helse, også kjent som velferdsteknologi. Dette har ført meg til UiT hvor jeg nå er i ferd med å ta Master i emnet.
Hva er e-helse? Hvorfor må vi satse på det? De Grønne ser hvor harmonisk dette hører sammen med en bærekraftig samfunsutvikling:

Flere og flere pasienter kan i dag benytte seg av enkle elektroniske hjelpemidler, gjerne som apper på håndholdte enheter, til bruk i diagnostisering, behandling og monitorering. Dette bidrar til økt styring over eget liv, og gir spesialister og fastleger viktige verktøy til å optimalisere behandlingen. Folk kan være lengre hjemme, og få en mer individuell tilpasset omsorg. Dette er ressursbesparende i form av færre legebesøk, færre innleggelser, og mindre pasienttransport. Dette sparer miljøet, og fremmer livskvalitet, to hovedpunkter bak all Grønn politikk.

- I områder av verden der vi har lite helsepersonell per innbygger, eller store avstander mellom folk, primærhelsetilbud og spesialister, vil bruk av telemedisin og videoverføringer kunne bidra til at flere får kontakt med helsevesenet

I områder av verden der vi har lite helsepersonell per innbygger, eller store avstander mellom folk, primærhelsetilbud og spesialister, vil bruk av telemedisin og videoverføringer kunne bidra til at flere får kontakt med helsevesenet. Dette sparer samfunnet mye rent økonomisk, men det vil også gi mange et bedre og raskere helsetilbud, kontinuitet og oppfølging. I tråd med De Grønnes prinsipprogram kan vi eksportere helsetjenester i solidaritet med våre medmennesker, uten at det krever store utgifter og infrastruktur.

Det stilles strenge krav til dokumentasjon i helsevesenet. Mange tar for gitt i 2015 at dette skjer på data, men vi ser et etterslep i utvikling og implementering. Når en som privatperson er vant til dagens løsninger innen digitalt samarbeid, sosiale medier og kommunikasjon kan man undres over hvor tungrodd, komplisert og rett ut utdatert de elektroniske tjenestene i helse-Norge kan være. Nå skal vi ikke kimse av verdien av papir, men at vi har beveget oss mot et mer papirløst helsevesen er heller tvilsomt.

Årsakene til dette er mange, og komplekse. Det tar tid fra problemet løftes politisk, via utvikling av programvare, til opplæring og implementering på de forskjellige institusjoner. Vi har enormt store forventninger til slike systemer, og de skal tilfredsstille mange forskjellige brukere. Rent funksjonelt skal programvaren løse mange oppgaver, og helst kunne utvikles i takt med den virkelige verden. En verden som aldri står stille. De forskjellige instanser, helseforetak, kommuner og regioner har måttet vurdere behov ut ifra egne isolerte budsjetter, og har i effekt fragmentert systemet. Det har resultert i møysommelig og tidkrevende kommunikasjonsmetoder, med mye bruk av printing, scanning, faxing og arkivering. Ofte skal også dette arbeidet dokumenteres, noe som frarøver helsepersonell verdifull tid som kunne blitt brukt til pleie og behandling.

 

- Et velfungernde og intuitivt dokumentasjonsprogram frigjør helsepersonel til økt pasientkontakt, minsker faren for feilrapportering, og letter arbeidet med å finne aktuell informasjon.

Et velfungernde og intuitivt dokumentasjonsprogram frigjør helsepersonel til økt pasientkontakt, minsker faren for feilrapportering, og letter arbeidet med å finne aktuell informasjon.

I tilegg er det forventet at alle som mater systemene med data skal oversette all informasjon slik at sekundærbrukere kan trekke ut informasjon til regnskap, forskning og politisk-administrative rapporter. Dette er “usynlige” arbeidsoppgaver som samfunnet har godt av å anerkjenne.

For å møte morgendagens utfordringer, og følge opp teknologiutviklingen i samfunnet, trenger vi ikke bare gode dataprogram, men en armé av kompetent helsepersonell, og visjonære og opplyste politikere som evner å se langsiktig. Vi i De Grønne ser alt dette i sammenheng, og vil derfor satse på helhetlige elektroniske løsninger for morgendagens utfordringer. Lyngen kommune har nå mulighet til å markere seg, ikke bare nasjonalt, men internasjonalt, ved å utvikle og implementere grønne teknologiske løsninger.
David Skirnisson
Lokallagsleder og 3.kandidat Miljøpartiet de Grønne Lyngen